LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. Flickans öde har lett till statliga utredningar för att ta reda på hur principen om barnets bästa kan stärkas ytterligare i samband med upphörande av vård enligt LVU. I dagsläget kännetecknas LVU-processens slutskede av tre dåligt samordnade processer i två olika domstolssystem där principen om barnets bästa riskerar att frångås. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla frågor som rör barn. Vid beaktandet av barnets bästa i mål om upphörande av vård och vårdnadsöverflyttningar sker ofta en intresseavvägning mellan å ena sidan föräldrarnas intresse av återförening och å andra sidan barnets intresse av att inte ryckas upp ur en trygg och stabil miljö, vilket även är en fråga om rätten till familjeliv. Återföreningsprincipen är stark i svensk rätt, samtidigt som barnets behov av stabilitet lyfts allt mer. Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för vilka omständigheter och bakomliggande faktorer som ligger till grund för prövningar av upphörande av vård och vårdnadsöverflyttningar, samt ur ett barnrättsperspektiv problematisera hur barnets bästa beaktas i dessa mål. Arbetet visar att det finns lagtekniska och strukturella brister som ställer till problem för rättstillämparen när denne ska beakta barnets bästa och göra bedömningar i intressekonflikten. Stigbundenheter i rättstillämpningen och vårdnadshavarens etablerade position kan påverka utgången i målen. Barnrättsperspektivets bristande genomslagskraft i lagstiftningen kräver att lagstiftningen ses över för att bättre stämma överens med barnkonventionen och skydda barn som annars riskerar att råka illa ut. Jag anser att principen om barnets bästa behöver beaktas mer i mål om upphörande av vård, domstolsprocesserna samordnas och bakomliggande strukturer belysas för att skapa trygghet för utsatta barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)