Fördelar, nackdelar och framgångsfaktorer med kriskommunikation på sociala medier : En fallstudie av Karlstads kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning: Att som organisation använda den högeffektiva spridningen av information som sociala medier kanbidra med vid krissituationer har sina fördelar och nackdelar. Hur organisationer ska hanterapublicering av krisinformation är en avvägning mellan att hjälpa drabbade intressenter eller attskydda organisationens anseende hos intressenter. Kommunikationsverktyg som sociala medier ärinte en envägskommunikation vilket gör det möjligt för intressenter att fritt uttrycka sitt missnöjeöver situationer.Syftet med denna fallstudie är att utifrån en organisatoriskt perspektiv beskriva den avvägningmellan fördelar och nackdelar kriskommunikation på sociala medier innebär samt om det finnsspecifika framgångsfaktorer för att lyckas kriskommunicera med drabbade och intressenter under enpågående kris. Detta besvaras med hjälp av intervjuer, dokumentstudier och litteraturstudier.Studiens resulterade i redovisning av fördelar, nackdelar och framgångsfaktorer för en lyckadanvändning av sociala medier vid kriskommunikation. Slutsatsen framtogs med hjälp av resultatetsom stärkte insamlad innehåll i litteraturgenomgången. De fördelar som upptäcktes var deneffektiva spridningsmöjligheten sociala medier bidrar till, möjligheten till dialog och uppdaterakrisinformation kontinuerligt och den avlastning det innebär för organisationer att använda socialamedier vid krisförmedling. De nackdelar som kunde skönjas var den ryktesspridning somorganisationer kan falla offer för, resursåtgången sociala medier kan kräva under pågående kris ochatt möta intressenters missnöje på sociala medier. De framgångsfaktorer för lyckad användning avsociala medier vid kriskommunikation var att upprätthålla en god relation med intressenter,organisationens förmedlingen av krisinformation samt intressenters tillit och organisationenstrovärdighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)