Tysta flickor och stökiga pojkar : En studie om lärarens roll i konstruktion av genus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Louise Malmberg; Linnea Lovén; [2014]

Nyckelord: Flickor; pojkar; genus; jämställdhet; lärare;

Sammanfattning: Tysta flickor och stökiga pojkar –en studie om lärarens roll i konstruktionen av genus. Guiet girls and unruly boys –a study of the teacher’s role in the construction of gender. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läraren påverkar konstruktionen av genus i klassrummet. Syftet är även attta reda på lärarnas uppfattning om jämställdhet och genusarbete i skolan.Frågeställningarna handlar om hur läraren fördelar uppmärksamheten i klassrummet mellan flickor och pojkar och om hur läraren själv ser på jämställdhet och jämställdsarbete i skolan. För att besvara frågeställningarna i studien användsbådeen kvalitativ och kvantitativ metod i form av observation och en mindre intervju.Observationerna och intervjuerna utförsi fyra olika klasser i åk 2 och 5.Resultatet visar att lärarna totalt sett ger pojkar och flickor lika mycket beröm. Även fördelningen av ordet är nästan på procenten lika. Det som skiljer sig är fördelningen av tillsägelser,där pojkar får fler tillsägelser än flickor. Pojkarna får även mer hjälp än flickorna efter handuppräckning. Pojkarna tar i betydligt större utsträckning ordet utan att räcka upphanden. Lärarna beskriver pojkar och flickor på olika sätt. Gemensamt för två av läraranas beskrivningar är att flickor ses som ordningsamma och pojkar som rörliga. Tre av fyra lärare tycker inte att skolan är jämställd. Alla lärare jobbar aktivt med jämställdhet och genusrelaterade frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)