SPRÅKET I FYRA JAPANSKA POLITISKA PARTIERS MANIFEST. Konformism eller vilja till förändring?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att se om, och i så fall hur, konformitet präglarjapanska politiska partier. Det gjordes genom att lingvistiskt analysera fyrapolitiska partiers manifest för att undersöka huruvida de skiljer sig ideologisktoch om det finns en likhet som tyder på konformism. En konform bild präglar Japan i utlandet. Även om vissa forskare ansermotsatsen finns det i Japan en strävan efter konsensus. Under 1990-taletbildades det japanska begreppet ”説イデオロギー化”, ”avideologisering” som syftarpå partiernas likriktning. Manifesten analyserades lingvistiskt, och med en artikel av Chisako Nakamurasom ramverk användes analys av ord och meningsändelser, för att sedan utifrånderas kontext diskutera huruvida de antyder konformism eller ej. Undersökningen visade att partiernas manifest hade tydliga ideologiskaskillnader. JKP uttrycker tydligt sin kommunism, LDP sin konservatism ochnationalism. Komeito och DP tar avstånd från ideologier men präglas ändå av enslags ideologier. Komeito präglas av vad de kallar ”filantropism”, baserat på denbuddhistiska Nichirensektens värderingar. DP präglas av realism, som i sig blirtill en slags ideologi, eller åtminstone en egen politisk identitet och är därmedinte heller konformt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)