Ungdomar med invandrarbakgrunds upplevelser av diskriminering i svenska skolan : En kvalitativ studie av ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Angelica Smith; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Diskriminering mot elever med invandrarbakgrund i svenska skolan har länge varit en het debatt runt om i landet. Denna studies syfte har varit att undersöka fyra ungdomar med muslimsk bakgrunds egna upplevelser av diskriminering i grund- och gymnasieskolan. Fokus har legat på att undersöka i vilka sammanhang diskrimineringen tett sig, samt vilka hanteringsstrategier ungdomarna använt mot den diskriminering de utsatts för i skolan. Studiens syfte och frågeställningarna har besvarats med hjälp av semistrukturerade kvalitativa telefonintervjuer. Intervjuerna har analyserats och tolkats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys utifrån två olika teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Resultaten av denna studie visar i likhet med resultat från tidigare forskning att öppna och dolda former av diskriminering, andrafiering, samt särskiljningar mot elever med invandrarbakgrund är vanligt förekommande i dessa elevers skolor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)