Främjande arbetssätt med läsförståelse för elever i det heterogena klassrummet : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: ___________________________________________________________________________ Litteraturstudiens syfte är att undersöka vilka främjande arbetssätt som enligt forskning utvecklar elevers läsförståelse i ett heterogent klassrum. Denna litteraturstudie är uppbyggd på kvalitativa studier. Bakgrunden innehåller bland annat information om vad det står om läsförståelse i styrdokument och läroplanen för grundskolan. Fortsättningsvis finns det också en begreppsförklaring för relevanta begrepp som förekommer i litteraturstudien. Bakgrunden avslutas med en definition av Vygotskijs sociokulturella teori som kopplas till studien och diskuteras i diskussionen. I resultatet har det framkommit att det finns ett flertal främjande arbetssätt som utvecklar elevers läsförståelse. De mest förekommande arbetssätten för ett främjande arbetssätt inom läsförståelse har lyfts upp och diskuterats senare i diskussionen. Det är bland annat reciprocal reading, transactional strategy instructions, collaborative strategic reading, separat undervisning och undervisning inom klassens ram, att tänka högt och att göra referenser. Sammanfattningsvis är de olika arbetssätten viktiga för utveckling av läsförståelse i ett heterogent klassrum. Det är inte en självklarhet att alla arbetssätten fungerar för alla elever utan måste individanpassas för att gynna elever.   ___________________________________________________________________________ Nyckelord: Heterogen, undervisning, läsförståelse, läsförståelsestrategier

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)