Att skriva sig till läsning : Några lärares uppfattningar om hur lärandet påverkas för elever i läs- och skrivsvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av att arbeta med att skriva sig till läsning (ASL), hur de ser på metodens för- och nackdelar samt hur de uppfattar att metoden påverkar lärandet för elever i läs- och skrivsvårigheter. De frågor som belyses är hur lärarna arbetar praktiskt med ASL, deras uppfattningar om ASL och elever i läs- och skrivsvårigheter samt varför de har dessa uppfattningar. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer som utgått från ett intervjuformulär där deltagarna i förväg fått veta vilka teman som skulle diskuteras under intervjun. Intervjuerna gjordes med fem lärare, alla verksamma i samma kommun. Dessa lärare har alla arbetat med ASL som metod för läs- och skrivlärande vid ett flertal tillfällen. Samtliga lärare har en bred erfarenhet av läs- och skrivlärande i de yngre åldrarna. Resultatet visar att ingen av lärarna använder sig av bara ASL som metod för läs- och skrivlärande utan de kombinerar några olika metoder. De faktorer som påverkar lärandet för elever i läs- och skrivsvårigheter är pararbetet, elevernas ökande motivation genom att använda tangentbordet vid skrivande av texter samt lärarens erfarenhet av att undervisa i läs- och skrivlärande. De nackdelar som lärarna uppfattar är de svårigheter som uppstår när tekniken krånglar samt den kritik som de fått av lärarna på mellanstadiet, när det gäller elevernas skrivande för hand.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)