Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av hot och våld i somatisk vård - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: ABSTRAKTLarsson, J och Hellström Schmidt, F. Sjuksköterskors upplevelser ocherfarenheter av hot och våld i somatisk vård. En Litteraturstudie. Examensarbete iomvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa ochsamhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018.Bakgrund: Psykiatrin är en vårdinstans som över tid har präglats både av bildenoch en konstaterad hög prevalens av hot och våld något som bl.a. resulterat ipåverkan på livskvalitet och sjukskrivningar för de anställda sjuksköterskorna. Nugår det även via Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån att se en ökning iförekomsten av hot och våld inom somatisk vård. Faktorer som miljö,arbetsbelastning och stress är några av agitatorerna som anses ligga bakom.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom somatisk vård.Metod: En litteraturstudie innehållande 12 artiklar baserade på kvalitativa studieri PubMed och CINAHL.Resultat: När data analyserades identifierades sex kategorier: “Att brottas mednegativa känslor”, “Kroppsliga besvär”, “Brister inom organisationen”,“Upplevda genusskillnader”, “Redskap för att begränsa våldet” samt “Hot ochvåld accepteras”.Konklusion: Hot och våld förekommer inom somatisk vård oberoende avkontext. Sjuksköterskor svarar med en mängd negativa känslor på hot och våld.Sjuksköterskor upplever att män och kvinnor drabbas i olika utsträckning.Sjuksköterskor upplever en avsaknad av organisatoriskt stöd i hot ochvåldssituationer. Kommunikation anses vara en preventiv åtgärd. Vissapatientgrupper upplevs vara predisponerade för hot och våld.Nyckelord: Hot, våld, sjuksköterskor, upplevelser, somatisk vård, patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)