"Representera mig, jag är en del av samhället" : En kvalitativ studie om konsumenters attityd gentemot mångfald inom visuell marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse kring konsumenters attitydskapande gentemot ett varumärke när marknadsföring innehåller mångfald. Metod: För att uppfylla syftet med studiens genomfördes en kvalitativ forskningsstrategi där fokus på respondenters beskrivningar och erfarenhet av olika situationer kring det valda ämnet legat som grund för undersökningen. Detta gjordes med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer bestående av 20 personer i åldrarna 20–30 år med varierande kön. Följande teorier inkluderas i studien: self congruity, consumer brand identification, människan påverkas av det visuella, multikulturell marknadsföring och konsumenters relation till varumärken. Slutsats: I och med denna studie och dess resultat går det att konkludera att konsumenters attityd påverkas av visuell marknadsföring som innehåller mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)