En kvalitativ studie om HR-konsulters upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Malmö stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka fyra HR-konsulters erfa-renheter och upplevelser av att arbeta med kompetensbase-rad rekrytering i Malmö stad, vilket utförts genom en kvali-tativ studie i form av fyra enskilda semistrukturerade inter-vjuer. Dessa fyra intervjupersoner har utifrån erfarenheter och upplevelser definierat begreppet kompetensbaserad re-krytering, beskrivit upplevelsen av införandet, samt att ar-beta med kompetensbaserad rekrytering. Det huvudsakliga resultatet som framkommit under intervjuerna är att kompe-tensbaserad rekrytering och kompetensbaserad rekrytering utan personligt brev ses som en positiv och relevant rekryte-ringsmetod för att skapa förutsättningar till en rättvis och fördomsfri rekrytering enligt HR-konsulterna. En strukture-rad rekryteringsprocess minskar utrymmet för magkänslan och ökar sannolikheten för att man bedömer alla kandidater på ett likvärdigt sätt genom urvalsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)