Demokrati i utbildningsväsendet : En jämförande läroplansstudie av den demokratiska värdegrunden inom samhällskunskap i Ryssland och Sverige.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST); Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Denna uppsats jämför värdegrunden mellan de svenska och de ryska styrdokumenten för skolan, med fokus på samhällskunskapen för gymnasiet, för att göra en jämförelse över vilken roll de demokratiska värdena har i ländernas läroplaner. Avstamp tas i ländernas utbildningshistoria och den demokratiska kulturen undersöks med koppling till den demokratiska processen, de demokratiska drivkrafter och med hänsyn till relevanta politiska ideologier med fokus på liberalismen.   I resultatet presenteras hur svenska och ryska skolans styrdokument är utformade. Deras värdegrund undersöks ur en liberaldemokratisk synvinkel för att spåra den demokratiska värdegrunden. Detta görs för att jämföra de olika ländernas styrdokument för skolan. Konstitutionerna blir viktiga för analysen då samhällets värdegrund och skolans värdegrund visar sig knutna till ländernas konstitutioner.   Skolan undersöks för att utbildningsväsendet är den del av staten som formar de framtida medborgarna. Slutsatsen är bland annat att demokrati som begrepp har en betydligt starkare ställning i de svenska styrdokumenten för skolan än i de ryska. Däremot är de liberala värdebegreppen jämnstarka inom de båda ländernas konstitutioner och utbildningsdokument. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)