ADHD och de fem personlighetsdimensionerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Forskningen kring sambandet mellan ADHD och olika personlighetsdrag är fortfarande begränsad. Syftetmed den föreliggande studien var att undersöka skillnader inom de fem personlighetsdimensionerna (Big Five) mellan personer med en ADHD diagnos och de utan diagnos i Sverige. De personer med ADHD förväntades uppvisa lägre grad av Conscientiousness och Agreeableness samt högre grad av Neuroticism än de utan denna diagnos. Totalt 140 unga vuxna med eller utan ADHD problematik fyllde i ett Big Five test. Resultaten visade att de med ADHD rapporterade signifikant lägre grad av Agreeableness och Conscientiousness men högre grad av Neuroticism än de utan denna nedsättning. Resultaten var i linje med tidigare forskning och studiens begränsningar diskuterades samt förslag på vidare studier inom detta område. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)