Från stigma till erfarenhet : En intervjustudie av behandlare inom tolvstegsbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Sofia Kits; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att titta på hur behandlare som arbetar inom missbruksvård hanterar sin egen upplevda och faktiska erfarenhet från substansmissbruk. Jag har använt mig av hermeneutisk metodansats för att försöka beskriva och fånga den upplevelse som de 5 intervjuade personerna upplevde. Personerna i studien har noga valts ut och intervjuats utifrån att de arbetar med tolvstegsbehandling. Tolvstegsbehandling är en av de vanligaste metoderna när det kommer till behandling av substansmissbruk idag och används flitigt i Sverige men också runt om i världen. I USA är det erkänd sedan många år tillbaka och i Sverige har den de senaste 20 åren tagit allt mer mark. Den här studien syftar till att försöka förstå hur behandlare inom tolvstegsmetoden/Minnesotamodellen använder sig av sin egen bakgrund i sitt professionella arbete. I studien kom det fram att den främst används för att skapa allians mellan behandlare och klient. Men också för att skapa en trygg relation där identifikation är viktigt för att kunna ge vidare dem verktyg som behandlaren själv har fått genom egenupplevda erfarenheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)