Innanför murarna : En kvalitativ studie om förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Forskningsfråga: Vad finns det för bidragande faktorer till skapandet av förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott och hur påverkas deras marknadsföring av dessa faktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att klargöra på vilket sätt Kalmar Slott arbetar med kundernas förväntningar och upplevelser. Vi vill därmed undersöka vilka faktorer som bidrar till skapandet av förväntningar och upplevelser. Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ metod och grundar sig i en induktiv forskningsansats. Studien är en fallstudie på Kalmar Slott och det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer. Slutsatser: Resultatet av studien visar vilka faktorer som påverkar Kalmar Slotts arbete med skapandet av förväntningar och upplevelser och hur de påverkar marknadsföringen. Vi har identifierat fem stycken sådana faktorer, vilka är: traditionell marknadskommunikation, sociala medier, word of mouth, autenticitet samt personal. Studien visar också att Kalmar Slott integrerar många av dessa faktorer i sitt arbete för att kunna skapa en service av hög kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)