Bröstcancerpatienters upplevelser av biverkningar från cytostatikabehandling : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många och den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer. Det finns flera olika behandlingsalternativ för bröstcancer men det mest förekommande är en operation av brösten. Bröstcancerpatienterna får ofta tilläggsbehandlingar där en av de vanligaste är cytostatikabehandling. Behandlingen kan dock ge många biverkningar som är påfrestande för patienten.  Syfte: Syftet var att studera bröstcancerpatienters upplevelser av biverkningar från cytostatikabehandling.  Metod: Metoden för studien var en kvalitativ litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och ASSIA. Artiklarna kvalitetsgranskades genom en kvalitetsgranskningsmall samt analyserades genom en manifest innehållsanalys.  Resultat: Tre huvudkategorier framkom från det analyserade materialet: fysiska biverkningar i vardagen, besvär med psykiska biverkningar och lidande till följd av biverkningar. Det var kroppsliga besvär och utseendeförändringar som låg till grund för biverkningar i vardagen. Besvär med psykiska biverkningar grundade sig i kognitiv påverkan och emotionell förändring. Under lidande till följd av biverkningar beskrivs såväl fysiskt som psykiskt lidande.  Slutsats: Bröstcancerpatienterna upplevde biverkningar från cytostatikabehandlingen som negativa och detta påverkade deras livsvärld. Denna litteraturstudie kan bidra till ökad förståelse kring upplevelser hos bröstcancerpatienter med cytostatikabehandling för andra bröstcancerpatienter, anhöriga och vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)