Synen på den dolda. : En diskursanalys av hur slöjan framställs i media.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Karin Askerdal; [2007]

Nyckelord: Diskursanalys; muslim; Orientalism; postkolonialism; slöja; ;

Sammanfattning: I denna studie görs en kritisk diskursanalys av hur slöjan framställs och artikuleras i media. Bilden av slöjan är starkt påverkad av den muslimsk-islamistiska kultur som den är nära förknippad med och därför kan tidigare forskning kring postkolonialism och Orientalism relateras till materialet. Genom den postkoloniala diskursordningen återges en stereotyp skildring av den slöjade kvinnan som traditionell, kuvad och förtryckt. Men slöjan sätts även in i en annan kontext där den fungerar som en protestaktion i ett segregerat och uteslutande västerländskt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)