Att tillåtas få komma nära och vara behövd : En systematisk integrativ litteraturstudie om familjers delaktighet iomvårdnaden på IVA

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Runt patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning finns oftast en familj som även de berörs och drabbas av den situation patienten befinner sig i. Genom att få vara involverad och delaktig i omvårdnaden kan situationen bli mer hanterbar för familjen runt patienten. Forskare lyfter fram att kunskapen om familjers praktiska deltagande i patientnära omvårdnad är begränsad. För att kunna ge bättre stöd till familjer behövs en ökad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskorna kring detta. Syftet med studien var att granska och sammanställa forskningsresultat om upplevelser och erfarenheter familjer och sjuksköterskor har om familjers praktiska deltagande i den patientnära omvårdnaden inom intensivvården. Metoden som använts var en systematisk litteraturstudie med en integrativ analys av inkluderade artiklar. Resultatet redovisar tre huvudkategorier. Det naturliga i att vårda en familjemedlem, Att vilja skydda och Rädsla och osäkerhet. Analysen visar att praktiskt få vårda sin familjemedlem är en naturlig handling för många familjer. Dock finns flera skäl till att familjer inte deltar, det kan bero på miljön, familjens tro kring vad som är patientens önskan, allt för avancerade moment, osäkerhet och sjuksköterskornas attityd. Några slutsatser som kunnat dras är att som familj få möjligheten att delta praktiskt i omvårdnaden upplevs som något naturligt och bör uppmuntras. Intensivvårdssjuksköterskor har en nyckelroll i att bjuda in och uppmuntra familjerna att delta i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)