Grundsärskola och barn- och ungdomshabilitering i samverkan – de yrkesverksammas uppfattning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Studien syftade till att undersöka hur några lärare i grundsärskolan och yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen ser på samverkan dem emellan. Forskningsfrågorna var: Hur upplever och beskriver de samverkan med den andre parten? Vad har de för behov av samverkan med varandra? Vilka förutsättningar har de för samverkan? I studien gjordes tio semistrukturerade intervjuer med klasslärare i grundsärskolan, inriktning träningsskola, samt med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagoger på barn- och ungdomshabiliteringen. Genom en kvalitativ innehållsanalys med tolkning utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell framkom fyra teman: Olika former av träffar och deltagare, Dilemman i samverkan, Elevens lärande och utveckling i ett helhetsperspektiv samt Betydelsefulla faktorer. Resultatet visade att de samverkande parterna träffas på olika sätt med utgångspunkt från den enskilde elevens insatser från barn- och ungdomshabiliteringen. Samverkan mellan lärarna och de yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen sker genom föräldrars medgivande för att ge eleven bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära i ett helhetsperspektiv. De yrkesverksamma på barn- och ungdomshabiliteringen har i sitt uppdrag att ge råd och stöd till elevens nätverk vilket studiens samtliga informanter var positiva till. Såväl som formella hinder som informella hinder framkom i studien i form av att verksamheterna hade olika styrdokument att följa och parterna hade skilda förutsättningar tidsmässigt att träffas. De samverkande parterna gav också uttryck för olika synsätt på eleven samt individuella förväntningar på varandra. Slutsatser som kunde dras från studien var att även om samverkan mellan grundsärskolan och barn- och ungdomshabiliteringen sågs som positiv behöver den utvecklas för båda parter. Både tid för samverkan samt tydligare samverkanspolicy efterfrågades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)