Stockholm- The fashion capital of Scandinavia? : En studie i strategisk planering utifrån detaljhandelns företagsperspektiv, i samverkan med turismsektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Uppsatsens titel: Stockholm – the fashion capital of Scandinavia? En studie i strategiskplanering utifrån detaljhandelns företagsperspektiv, i samverkan med turismsektorn.

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp, StockholmsUniversitet

Författare: Linda Holdo, Hanna Jäderholm och Mariah Lindborg

Handledare: Doktorand Andrea Lucarelli

Nyckelord: Detaljhandeln, turismsektorn, strategisk planering, varumärkesbyggande,destination, detaljhandelsmarknadsföring, Stockholms stad

Problemformulering: Handeln vill nyttja den växande turismsektorn för att vinnamarknadsandelar. Problematiken för detaljhandeln är avsaknad av strategisk planering, isamverkan med turismsektorn, som bottnar i bristande kunskap och erfarenhet.

Syfte: Syftet är att skapa ett förslag på strategisk planering som detaljhandelsföretagen, i samverkan med turismsektorn, kan använda för att fylla det praktiska gap som i dagsläget existerar.

Metod: Studien har genomförts med 12 stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med relevanta personer inom respektive bransch. Deltagande i två seminarier samt granskning av fyra rapporter utgör primärdata. Sekundärdata är baserad på vetenskapliga artiklar samt litteratur. Tolkning av insamlad data har gjorts utefter en hermeneutisk ansats.

Teori: Teoridelen utgörs av litteraturgenomgång följt av teoretisk referensram. Litteraturgenomgången presenterar citymarknadsföring utifrån ett destinationsperspektiv. Teoretiska referensramen behandlar huvudämnet strategisk planering med anledning att skapa en tillförlitlig strategisk modell ur ett företagsperspektiv. Därefter redogörs faktorer som ligger till grund för strategisk planering. Därefter redovisas varumärkesbyggande med fokus på image och- identitetsskapande samt skapande av kundvärde ur ett företagsperspektiv. Ämnet fördjupas sedan i detaljhandelns värdekedja, kunddrivet värdesystem, kundlojalitet ochrelationsmarknadsföring samt upplevelser som en betydande faktor för detaljhandeln.

Slutsats: Slutsatsen består av en modell för detaljhandelns strategiska planering. Modellen inleds med definiering av målgruppen. Därefter kartläggs turistgruppens behov samt lösning inom respektive kärnaktivitet i företaget. Nyttjande av strategin resulterar i en tillfredsställd kund, vilket kan generera ekonomiska fördelar, public relations samt marknadsandelar. Det krävs att en aktör tar övergripande ansvar för att verkställa den strategiska planeringen och skapa tydlig kommunikation mellan detaljhandelsbranschen och turismsektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)