”Kallar ni detta feministisk utrikespolitik era självgoda hycklare?” En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Studiens syfte är undersöka om det finns tendenser till dissonans mellan den svenska feministiska utrikespolitiken och handelspolitiken. Detta genom att analysera hur problem framställs i Regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik samt Sveriges export- och investeringsstrategi med hjälp av Carol Bacchis diskursanalytiska ”What’s the problem represented to be”-metod. Resultatet visar att det finns tecken på dissonans. Den feministiska utrikespolitiken har ett brett perspektiv på feminism med fokus på rättigheter, representation, säkerhet, normer och strukturer samt kvinnors tillgång till och deltagande på arbetsmarknaden. Detta perspektiv ska genomsyra all utrikespolitik. Export- och investeringsstrategins dominerande fokus är svensk tillväxt. Strategin berör också hållbar utveckling och jämställdhet, men då i första hand som ett medel för tillväxt. Jämställdhet i exportstrategin innebär främst att kvinnor deltar på arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)