Utomhuspedagogik i förskolan : -

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Författare: Bjelk Theres; [2022]

Nyckelord: Förskola; pedagoger; undervisning; utomhuspedagogik;

Sammanfattning: Jag har valt att skriva ett examensarbete som tar utgångspunkt i ämnet utomhuspedagogik där syftet har varit att undersöka hur pedagoger ser på förutsättningarna att bedriva undervisning utomhus med barnen i förskolan.   Med utomhuspedagogik menas att förflytta verksamheten utanför de ordinarie lokalerna och lärmiljöerna man finner inomhus. Barnen kommer närmre naturen och får ökade möjligheter att vara mer delaktiga i sin lärprocess när de kan delta med fler sinnen än se och höra.   För att samla mitt material till mitt examensarbete har jag valt kvalitativa metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat förskollärare och barnskötare på två olika förskolor. En förskola som bedriver inne- och ute verksamhet samt en förskola som bedriver uteverksamhet hela dagen. Anledningen till att jag valde just de här förskolorna var för att undersöka om synen på utomhuspedagogik skiljer sig på en förskola som endast bedriver uteverksamhet och en förskola som bedriver varierad verksamhet.   Poststrukturell ingång samt det pragmatiska perspektivet låg som grund för min studie då båda teorierna betonar att kunskapsbildningen sker i en interaktion av kropp och handling och blir därför relevant i min analys av empiri. Szczepanski beskriver tre begrepp i sin forskning om utomhuspedagogik som är kunskapsperspektiv, rumsperspektiv och miljöperspektiv. De här begreppen var adekvata och centrala för min analys då studien handlar om att flytta undervisningen till en miljö utomhus med anledningen för en djupare kunskapsbildning.   Resultatet av min studie visar att de intervjuade pedagogerna är ganska samsynta i att man kan bedriva all undervisning som görs inne även ute men att det är miljön som barnen och pedagogerna har att tillgå som sätter gränserna och möjligheterna i kombination med pedagogens kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)