TPACK- Teknisk, pedagogisk och innehållsmässig kompetens

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Teknologi har får allt mer betydelse i den svenska skolan, efter den senaste läroplanen publicerades av Skolverket. Att lärare brister i teknisk kompetens är ett återkommande dilemma i nyhetsartiklar. För att läraren skall förmedla stoffet inom sitt ämne på ett effektivt sätt så krävs att läraren har en viss pedagogisk kompetens, utöver den tekniska kompetensen, men också att läraren känner till sitt ämne – innehållsmässig/ämnesrelaterad kompetens. TPACK är ett teoretiskt ramverk som används för att mäta just dessa tre kompetenser. I samband med covid-19 krisen rekommenderades skolor att ställa om sin undervisning till distansundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka samhällskunskapslärare i Göteborgs Stads gymnasieskolor, om deras upplevda TPACK, och dess tre stora komponenter, teknisk kompetens, pedagogisk kompetens och innehållsmässig/ämnesrelaterad kompetens, har förändrats under covid-19 krisen, i och med den omställning till distansundervisning som genomförts. Genom en webbaserad enkätundersökning söker studien att uppnå detta syfte, genom att ställa ett antal påståenden som behandlar olika aspekter inom de tre stora komponenterna i ramverket TPACK. De resultat som framkommer i studien gäller endast den population som har deltagit i enkätundersökningen. I resultatet framkommer det att en ökning i upplevd teknisk kompetens finns, men en oproportionerlig minskning i upplevd pedagogisk kompetens i relation till ökningen av den upplevda tekniska kompetensen. Den innehållsmässiga/ämnesrelaterade kompetensen är dock inte lika påverkad av omställningen till distansundervisning som de andra två komponenterna i ramverket. Utifrån detta så går det att konstatera att de samhällskunskapslärare som har deltagit i undersökningen upplever en förändrad TPACK på grund av den distansundervisning som covid-19 krisen har fört med sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)