Se mig! : Jämlik psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i förskolan - ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie är ett specialpedagogiskt examensarbete med undersökningsområdet jämlik psykosocial hälsa. Syftet är att undersöka hur förskolans verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med nio yrkesverksamma förskollärare från några kommuner i Stockholm.   Det analyserade resultatet presenteras utifrån fem teman där förskollärare beskriver relationen mellan jämlik psykosocial hälsa med förankring i en inkluderande verksamhet. Vidare beskrivs möjligheter samt förebyggande insatser på organisations-, grupp- samt individnivå utifrån att inte ignorera barns svårigheter, utan se alla barn och varje barns olikheter som en tillgång i förskolans inkluderande verksamhet. Även möjligheter till goda relationer och pedagogisk kvalité, där vuxna med sitt förhållningssätt är medvetna och goda förebilder samt engagerade, genom att ta tillvara barns intressen och behov av att bli sedda och bekräftade för sitt egenvärde. Förutsättningar beskrivs vara samarbete och specialpedagogiskt stöd. Hinder i verksamheten beskrivs på organisations- grupp- och individnivå som bristande specialpedagogisk kunskap, tidsbrist och stress, vilket kan leda till brist på empati samt respektlöst bemötande.   Denna studie kan ses som ett bidrag till fortsatta studier om jämlik psykosocial hälsa i förskolan, då förslagsvis med utgångspunkt från barnets perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)