Fastigheten Maskinbolaget SWECON : - programbaserade och egna energiberäkningar med ekonomisk kalkyl

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Sammanfattning

I det följande examensarbetet har två alternativ av installationer jämförts beträffande ny­­bygg­nationen Maskinbolaget Swecon, en fastighet med en kontorsbyggnad och till­hör­­ande maskinhall i Uppsala. Alternativen har varit en fjärrvärmeinstallation med en separat kyl­mas­kin, och två bergvärmepumpar med en frikyleslinga. Jämförelser har gjorts mellan dator- och egenberäknade simu­leringar av energi­för­­brukningen [kWh­­/­(m2,år)], och då med olika ändringar i fastig­het­ens kon­struk­tion, där det ur­sprung­­­liga pro­jekt­­erings­un­der­laget har varit utgångspunkt (Inne­kli­mat­byrån, 2008).

    Därefter har en nu­vär­des­­kal­kylering med en kalkylhorisont på 30 år utförts, som visar på det mest eko­no­miska alternativet och simuleringen gällande drifts- och in­ves­­­t­eringskostnader.

    Energiberäkningarna har genomförts med datorprogrammen BV2 och VIP+, och även med egna beräkningar i Excel. Nuvärdeskalkylen har också gjorts i Excel.

 

                                     ♠    ♠    ♠

 

Resultaten visar att kontorsbyggnaden och maskinhallen uppfyller riktlinjerna från Bo­verkets byggregler, BBR, avseende U-värde. Kontoret uppfyller även BBR:s di­rek­tiv angående energi­för­bruk­ning [kWh/(m2,år)], något som däremot inte gäller för mas­kinhallen.

    Alternativet med bergvärmepumparna är ekonomiskt fördel­ak­tig­ast i ett per­spek­tiv på 30 år. Jämförelserna mellan de olika simuleringarna ger vidare att störst för­tjänst erhålls då maskinhallen utrustas med vikportar som har ett lägre U-värde än de ur­sprung­­liga, och även att luftflödet till samma lokal sänks med tio procent. Med dessa förändringar uppfyller även maskinhallen BBR:s direktiv enligt ovan.

    De egna beräkningarna i Excel anses här ge ett lika tillförlitligt resultat på fastig­het­­ens energiförbrukning som med dator­programmen BV2 och VIP+, förbehållet att vissa justeringar görs på in­­gå­ende ekvationer.    

 

 

 

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)