En ekonomisk och logistisk analys av utbyggnad och strukturering av lager hos Domsjö fabriker : en dimensionering av Domsjö Fibers lagerytor

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Skogsbrukets industrier kräver ofta en stor lagerhållningskapacitet. Kostnaderna för dessa lager är ofta höga och inte sällan är lagringsplatserna för virket inte genomtänkta, vilket leder till att allt fler företag börjar se över sin internlogistik. Domsjö Fibers huvudsakliga uppgift är att försörja ägarbolagen med råvara. Företaget har uppmärksammat att inlåsningseffekter förekommer på lagerytorna och vill undersöka hur dessa effekter kan minimeras utan att minska lagerkapacitet. Syftet med studien var att ta fram ett antal handlingsalternativ för en ny lagerstruktur åt Domsjö Fiber AB och även göra en ekonomisk redovisning för upprustningskostnader av nya lagerytor för att kompensera för omstruktureringen av deras befintligt lager. I studien utformades med hjälp av inmätningar i ArcMap tre handlingsalternativ för att tillgodose Domsjö Fiber ABs behov med varierande prioriteringar. Det första alternativet prioriterade att lösa de inlåsningseffekter som Domsjö Fiber AB hade, det andra alternativet fokuserade på att lagra så stora virkesarealer som möjligt på virkesplanen. Det tredje alternativet hade samma fokus som alternativ ett, bortsett från att man inte skulle ta bort den tågräls som finns på virkesplan idag. Alternativen medförde kostnadsförändringar för truckarna. Studien visar då att de största besparingarna i transportkostnader för timmertruckarna resulterade i 99788kr/år p.g.a. minskade transportsträckor. Det alternativ som ansågs som det val som ger bäst resultat är efter undersökning alternativ ett, med den lilla verkstaden som finns på virkesplanen borttagen. Detta för att man då utan lagerförluster kan lagra virket utan inlåsningseffekter och minska sina transportkostnader. Efter upprättande av en ekonomisk kalkyl bedöms kostnaden för att upprusta de idag delvis obrukbara lagerytorna till 5,7 milj.kr, förutsatt att detta görs internt av Domsjö Fiber AB.De osäkerheter som bör klargöras i praktiken av Domsjö Fiber AB är hur mycket en saneringsutredning kan komma att påverka priset för upprustningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)