Kvalitet - Vägen mot ständiga förbättringar : En studie av kvalitetsarbetet i Posten AB och SKF Mekan AB

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: Idag är kvalitet ett viktigt konkurrensmedel i många företag. Koncept som Total Quality Management har utvecklats för att förbättra produkt- eller servicekvalitet och har haft stor påverkan på hur många företag arbetar med kvalitet. Därutöver ser företag olika på kvalitet och vissa lyckas tillämpa en effektiv kvalitetsstyrning medan andra har svårigheter med det. Därmed är det intressant att studera hur dagens kvalitetsstyrning bedrivs och fungerar för att skapa förändringar och ständiga förbättringar.

Syfte: Syftet med studien är att ur ett ledningsperspektiv beskriva och förklara hur kvalitetsstyrning kan leda till ständiga förbättringar. Vidare syftar studien till att jämföra kvalitetsstyrning mellan tillverknings- och tjänsteföretag och att utveckla en generell processmodell för effektivt kvalitetsarbete.

Metod: Studien har genomförts med en fallstudieinriktad ansats där Posten AB och SKF Mekan AB har studerats och jämförts. Studien har en kvalitativ karaktär där den empiriska datan är hämtad från totalt fyra djupgående intervjuer med anställda på Posten AB och SKF Mekan AB. Därutöver har litteratur och forskningsartiklar inom det studerade området konsulterats.

Resultat: Studien har lett fram till en processmodell för effektivt kvalitetsarbete där företagsledning, system och individ är huvudkomponenterna. För att dessa ska kunna samverka effektivt ska företagsledningen agera på ett sätt som skapar medarbetarengagemang så att ständiga förbättringar och bra kvalitet kan uppnås. Företagsledningen ska vara engagerad, stöttande samt initiativtagande. Dessutom är en viktig förutsättning att ledningen delegerar kvalitetsansvaret ut i organisationen. Kvalitetssystemet ska bestå av verktyg och metoder som är anpassade efter organisationen samt kan med fördel vara integrerat och i elektronisk form. Individerna, som bygger upp organisationen, måste vara kvalitetsmedvetna, vara utbildade, ansvara för mätning och uppföljning, organiseras i förbättringsgrupper samt forma kvalitetskulturen i företaget. Studien har visat att det inte finns någon större skillnad mellan hur kvalitetsarbetet bedrivs och ska bedrivas i ett tillverknings- och tjänsteföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)