"Vi försöker ju inte få dem att leva ett normalt liv."- LSS-anställdas förståelse av sitt uppdrag samt konstruktion av LSS-användare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Utifrån den potentiellt utsatta situation som personer med funktionshinder har i relation till de anställda på boende för stöd och service syftar uppsatsen till att undersöka de anställdas förståelse av sitt uppdrag och dess mål, samt undersöka hur de genom sitt narrativ konstruerar LSS-användaren. Intervjupersonernas förståelse av sitt arbete är främst att stödja och hjälpa LSS-användare, men ytterligare tolkningar framförs som syftar till ”LSS-användarens bästa”. Positionerna som LSS-användaren konstrueras i är mångskiftande i intervjupersonernas narrativ; i analysen föreslås hur LSS-användaren kan förstås utifrån Foucaults subjekt- och objektpositioner samt i relation till det oreflekterade ”normala” med hjälp av cripteorin. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade verkar utifrån intervjuerna kunna tolkas mångsidigt vilket i praktiken bidrar till olika livsmöjligheter för LSS-användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)