Övervikt och fetma bland barn och ungdomar.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat kraftigt i Sverige och resten av världen de senaste decennierna. Övervikt och fetma klassas som en kronisk sjukdom samt bedöms vara världens snabbast växande epidemi och beskrivs som en av de största orsakerna till ohälsa. Som distriktssköterska arbetar man med folkhälsa i skolmiljön och träffar målgruppen barn och ungdomar i ramen av sitt yrkesutövande. Genom att anpassa vården efter barns och ungdomars utvecklingsnivå samt involvera hela familjen i arbetet med livsstilsvanor kan distriktsköterskor åstadkomma en verklig livsstilsförändring bland barn och ungdomar som lider av övervikt och fetma. Tidigare forskning om tillämpning av motiverande samtal i arbete med barn och ungdomar som har övervikt och fetma är begränsad och innebär att det finns behov av att undersöka effekterna av det motiverande samtalet som kan ligga till grund för ett förbättringsarbete med livsstilsförändringar bland barn och ungdomar med övervikt och fetma.Syfte: Att beskriva effekter av motiverande samtal i arbetet med barn och ungdomar som har övervikt och fetma.Metod: Systematisk litteraturstudie där aktuell forskning inom området sammanställdesResultat: Tillämpning av motiverande samtal förbättrar ätbeteende bland barn och ungdomar i alla åldrar (6-18 år). Minskning av BMI och kroppsfettprocent påvisades framför allt bland barn och ungdomar med fetma samt i relation till legitimerad personal som tillämpade motiverande samtal i sitt arbete. Motiverande samtal ledde till en ökad fysisk aktivitet bland äldre barn och ungdomar, men inte bland förskolebarn. Inga generaliseringar kunde göras avseende förändringar i motivation eller självuppfattning även om det finns studier som påvisade positiva förändringar i dessa utfall. Föräldrarnas engagemang ökade effekterna av motiverande samtal avseende barnens och ungdomars ätbeteende, BMI, kroppsfettprocent, fysisk aktivitet och kaloriförbrukning.Slutsats: Tillämpning av motiverande samtal i arbete med barn och ungdomar har visat sig vara en effektiv metod för att förändra ätbeteende, minska BMI och förbättra barns och ungdomars kroppsuppfattning och självbild. Effekterna kan bero på barnens och ungdomarnas ålder och graden av övervikt och fetma samt kompetensen bland personalen som tillämpar de motiverande samtalen.Background: The prevalence of overweight and obesity among children and adolescents has increased dramatically in Sweden and the rest of the world in recent decades. Overweight and obesity is classified as a chronic disease and is considered to be the fastest growing epidemic as well as being described as one of the main causes of the illness. As a district nurse one works with the problems of public health in the school environment and meet the target audience, children and adolescents, in the context of one’s professional life. By adapting the care to children’s and adolescents’ levels of development as well as the inclusion of the whole family in the change of lifestyle habits, district nurses can be allowed to influence them and cause real lifestyle changes among children and adolescents with overweight and obesity. The previous research has shown that the use of motivational interviewing in the work with children and adolescents with overweight and obesity is limited and means that it is necessary to examine the effects of the motivational interviewing which can be the basis for the improvement of lifestyle changes among children and adolescents with overweight and obesityPurpose: To describe the effects of motivational interviewing within the work among children and adolescents with overweight and obesity Method: The systematic literature study where the current research within the subject is compiledResults: The use of motivational interviewing improves the eating behavior among children and adolescents of all ages (6-18 years). The reduction of BMI and the percentage of the body fat were found primarily among children and adolescents with obesity, as well as the authorized personnel who used the motivational interviewing in their work. The motivational interviewing led to an increase of the physical activity among the older children and adolescents, but not among the 6-year-old children. No generalizations could be made about the changes of the motivation or self-perception, although some studies demonstrated the positive changes in these outcomes. The parental involvement increased the effects of the motivational interviewing in regards the children’s and adolescents’ eating behavior, BMI, the percentage of the body fat, the physical activity and the calorie consumptionConclusion: The use of motivational interviewing in the work with children and adolescents has shown to be an effective method of changing eating behavior, reduction of BMI and improvement of children’s and adolescents’ body image and self-image. The effects can depend on the children’s and adolescents’ age and the degree of overweight and obesity and the competency of the staff who uses the motivational interviewing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)