Yttre påverkande faktorer i barns lärande En jämförande studie mellan Sverige och Syrien

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SyftetSyftet för mitt examensarbete är att jämföra den svenska och den arabiska förskolan utifrån pedagogensperspektiv och utgångspunkter såsom teorier, synen på barnen och läroplan vilka alla är faktorer som påverkarbarns lärande.Metod och materialJag har genomfört en kvalitativ studie och min datainsamling bygger på enkät med öppna frågor som delades uttill 0 pedagoger i varje land, observationer och intervjuer med två pedagoger i Sverige och i Syrien.ResultatMin undersökning visar att samhällets och pedagogens syn på barnet, läroplan och teorier kan påverka barnslärande. I de båda länderna Sverige och Syrien ser samhället och pedagogerna på barnet på olika sätt, och ävenderas mål för barns lärande är olika. I Sverige ser samhället och pedagogerna på barnet som kunnigt, kompetentoch att det ska lära sig självständighet och social förmåga, och pedagogerna arbetar enligt läroplan. Majoritetenav de svenska pedagogerna jobbar utifrån sociokulturellt perspektiv. I Syrien ser samhället och de flestapedagogerna på barnet som okunnigt, det oskrivna bladet, och deras mål är att barnet ska lära sig disciplin ochbaskunskap, och i Syrien har förskolan inte någon läroplan. Majoriteten av pedagogerna i Syrien jobbar utifrånbehavioristiskt perspektiv.Betydelse för läraryrketNyttan av min studie kan vara att den kan utvidga perspektiven för blivande lärare i den svenska förskolan ochskolan där mångfaldskultur nuförtiden råder i betydande omfattning. Lärarna kommer att möta många arabiskabarn och föräldrar med bakgrund i den arabiska kulturen. Läroplanen säger att arbetslaget skall samarbeta medföräldrarna, och för att kunna samarbeta måste man förstå varandras tankesätt och uppfattningar.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)