Studie kring Pippi Långstrum som förebild för barn i pedagogiskt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Elin Bengtsson; Elisabeth Johansson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar hur vida Pippi Långstrump är en förebild eller ej och hur synen på Pippi har förändrats. Arbetet består av en litteraturgenomgång där det tas upp hur man såg på barnuppfostran under 1940-talet, hur Pippi skapades, de reaktioner Pippiböckerna väckte och Astrid Lindgrens bakgrund. Vidare redovisas en empiridel där resultaten av intervjuer med elever och pedagoger presenteras, följt av diskussioner. Vi har undersökt om Astrid Lindgrens litterära figur, Pippi Långstrumps karaktär och attityd kan användas till något användbart och positivt i pedagogisk verksamhet. Därmed besvaras frågeställningen om Pippi är en förebild för barn och på vilket/vilka sätt. I studien har vi kommit fram till att Pippi kan användas som en förebild för barn, eftersom hon bland annat vågar säga vad hon tycker och tänker, hon är rättvis mot alla och har ett varmt och gott hjärta. Detta är konkreta exempel som visar på Pippi Långstrump som en bra förebild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)