Attityder till psykologisk kunskap inom polisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Matilda Kocun; [2011]

Nyckelord: attityd; polis;

Sammanfattning:

Kunskap om psykologi är högst relevant i polisyrket då yrket till stor

del består av möten med olika individer. Syftet med föreliggande

studie var att undersöka hur attityden till psykologisk kunskap ser ut

inom polisen samt studera vilka faktorer som kan ha betydelse för

attityden. Datamaterialet samlades in med enkäter som besvarades av

64 polisstudenter samt 68 yrkesverksamma poliser. Resultaten visade

att det fanns ett samband mellan attityder och tidigare högre studier,

kön samt huruvida respondenterna var yrkesverksamma poliser eller

polisstudenter. Kvinnor, respondenter med akademisk bakgrund samt

polisstudenter visade en signifikant mer positiv attityd till psykologisk

kunskap jämfört med män, respondenter utan akademisk bakgrund

och yrkesverksamma poliser. Resultaten diskuterades utifrån kognitiv

dissonansteorin, men framförallt så tros attityderna kunna påverkas av

organisationens förväntningar på den anställde samt organisationens

generella attityd till psykologi.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)