Lite snack och mycket imitativt resonemang : En läromedelsanalys av matematikläromedel för grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: I denna studie har en innehållsanalys gjorts av läromedel i matematik för årskurserna 3, 5 och 7, med fokus på den matematiska förmågan resonemang samt uppgifter för interaktion med andra. En kvantitativ metod har tillämpats för att koda uppgifter enligt Lithners (2008) ramverk för imitativt- respektive kreativt resonemang. Därtill har en kvalitativ metod använts för att kategorisera vilka typer av kompetenser som utvecklas genom de uppgifter som uppmanar till interaktion. Sammanlagt har nio böcker från tre olika förlag studerats där ett läromedel från respektive årskurs har analyserats från varje förlag. Resultatet visar att majoriteten av uppgifterna i samtliga läromedel kräver imitativt resonemang för lösning och få uppgifter kräver ett kreativt resonemang. Resultaten visar en stor skillnad mellan förlag gällande förekomsten av uppgifter som uppmanar till interaktion med andra och inom dessa uppgifter framstår en stor skillnad mellan förlag gällande vilka kompetenser som dessa uppgifter utvecklar hos eleverna.       

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)