Öppna dagvattensystem : som komponent för hållbar stadsutveckling

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det finns en negativ trend inom stadsutveckling som innebär bortprioriterande av naturlika områden till fördel för typiska stadsstrukturer. Ett människocentrerat tankesätt utger ramen för den utpräglade staden, där ogenomträngbara markmaterial pryder marken. Till följd sker ett avbrytande av vattnets naturliga kretslopp och skapar ett bestående problem gällande hur vattnet i staden hanteras. Marköversvämningar, vattenföroreningar och i värsta fall allvarlig skada på stadens infrastruktur är återkommande till följd av städers typiska dagvattenhantering. Öppna dagvattensystem presenteras ofta som en lösning på den negativa trenden. Istället för konventionella lösningar efterliknar öppna dagvattensystem vattnets naturliga kretslopp och medför mervärden som gör staden mer hållbar ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. I arbetet utreds hurvida öppna dagvattensystem kan fungera som komponent för en hållbar stadsutveckling. Arbetet är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. Kapitel 1 består av en litteraturstudie som syftar till att presentera en bild av hur problemet uppstått samt huruvida öppna dagvattensystem kan vara en lösning på problemet. Efter en övertygelse om potentialen av hållbarhet och öppna dagvattensystem följer ett resonemang kring definitionen av ordet utveckling. Slutsatsen av litteraturstudien i kapitel ett är att öppna dagvattensystems förmåga att bidra till hållbar utveckling grundas i att stoppa den negativa trenden genom att implementera öppna dagvattensystem i nybebyggelse samtidigt som insatser måste göras i befintlig bebyggelse där problem redan finns. Kapitel 2 består av en undersökning av öppna dagvattensystem ur ett praktiskt perspektiv genom en omgestaltning i befintlig bebyggelse med erkänd problematik gällande dagvattenhantering. Målet med omgestaltningen är att ge en djupare förståelse för öppna dagvattensystem, och samtidigt fungera som underlag för att ge svar på hurvida öppna dagvattensystem kan fungera som komponent i en hållbar stadsutveckling. I kapitel 3 förs avslutningsvis en diskussion kring resultatet av litteraturstudien och gestaltningen där reflektioner ger svar på hurvida öppna dagvattensystem kan fungera som en komponent för en hållbar stadsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)