Finansialisering i icke-finansiella företag. - Kan den mätas via årsredovisningar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att ta fram en modell för att mäta finansialiseringen i icke-finansiella företag via dess årsredovisning. Metod: Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie för att granska tidigare forskning, begrepp, samt begreppens operationalisering till mått inom finansialisering. Med utgångspunkt i detta tas det fram en modell för hur finansialisering kan operationaliseras i icke-finansiella företag. Modellen består av tio nyckeltal och tas fram utifrån en empirisk ansats. Den testas sedan på tre företag inom industrisektorn; Volvo, Saab och Scania. Avslutningsvis utvärderas modellen och slutsatser dras för att kunna presentera en modifierad modell. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska bas består av tidigare forskning om finansialisering och aktieägarvärdet. Empiri: Uppsatsen baseras på litteratur samt finansiell data från företagens årsredovisningar under mätperioden 2000–2016. Resultat: Slutsatsen är att det inte går att utläsa ur årsredovisningar hos icke-finansiella företag om finansialisering pågår med hjälp av vår förlaga till modell. De tio nyckeltalen som modellen består av utvärderas och det visar sig att endast tre verkar mäta finansialisering, vilka är de enda som därmed behålls till den modifierade modellen. Dessa är portfolio income/cash flow, finansiella tillgångar/totala tillgångar samt utdelningar. Dessa nyckeltal stämmer dessutom överens med vår egen definition av finansialisering, vilken utgår från områdena aktieägarvärde, finansiering och organisatorisk struktur. Nyckeltal från arbetskraft inom området organisatorisk struktur saknas dock, vilket behövs för att skapa en modell som tar hänsyn till alla delar i definitionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)