Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. Vården utgörs till stor del av egenvårdsaktiviteter för att främja fysisk aktivitet, hälsosam vikt och rökstopp. Egenvård innebär ett partnerskap med sjuksköterskan vilket innebär att patienten själv måste aktivt delta. Syfte: Syftet med denna översiktsstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter patientutbildning inom diabetes typ 2. Metod: Denna studie är en översiktsstudie med kvalitativ design baserad på tio granskade studier. Studierna analyserades med hjälp av innehållsanalys för att identifiera kategorier och underkategorier som svarade till syftet. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskans upplevelser av barriärer och Sjuksköterskans upplevelser av sin identitet inom patientutbildningen. Detta innebär att det finns olika roller som sjuksköterskan måste tillämpa, vilket kan leda till osäkerhet. Sjuksköterskorna upplevde i vissa sammanhang även en otillräcklighet. Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns barriärer av olika slag som hindrade en adekvat patientutbildning Konklusion: Det fanns en vilja och en insikt om att egenvårdsteori och individanpassning var något av stor vikt i patientutbildningen. Samtidigt uppmärksammades olika hinder strukturellt och personligt för att anpassa sin roll efter dessa principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)