En platsanalys av fysisk miljö och verksamheter i Utvandrarnas Hus, Växjö

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: År 1966 påbörjades bygget av Utvandrarnas Hus. Avsett att rymma Svenska Emigrantinstitutets arkiv, bibliotek och utställningar. Ursprungligen utformades byggnaden av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen. Huset har byggts om och byggts till i flera omgångar för att anpassas till rådande omständigheter. Utvandrarnas Hus har många möjligheter men också problem i sin utformning. I denna rapport struderas hur funktionell den befintliga planlösningen är för de verksamheter som nyttjar lokalerna och vilka svårigheter som uppstår i användandet. Identifieringen av problemen sker genom samtal och intervjuer med de som arbetar i och med byggnaden. Som komplement utförs en personlig platsstudie med egna iakttagelser för att försöka förstå arkitekturens funktioner. Målet är att identifiera problem i husets planlösning och ge förslag på hur dessa kan åtgärdas genom att presentera olika gestaltningslösningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)