Sverige och folkmakten - en studie av riksdagen före och efter EU-inträdet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att empiriskt studera den svenska demokratins förändring i och med EU-inträdet. Vårt studieobjekt är riksdagen som enligt svensk grundlag skall vara folkets främsta representant. För att kunna besvara vår huvudfråga har vi valt att utgå ifrån olika demokratiteorier. Vi nyttjar oss av Robert Dahls fem kriterier för en demokratisk process, Jack Livelys sju folkmaktssteg och Lennart Lundquist för att betona processvärdet öppenhet. Teorierna tillämpas genom litteraturstudier av riksdagens arbetsprocess. Resultatet visar att riksdagens arbetsuppgifter och delaktighet i beslutsprocessen har förändrats i och med EU-inträdet och då även den svenska demokratin. De formella processerna lever till stor del upp till de demokratiska idealen, men mycket sker informellt, vilket försvårar ansvarsutkrävandet och därmed försvagar folkmakten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)