Kvinnlig aktivitet och aktörskap i konflikt: En studie i kvinnors påverkan på fredsavtal

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Är kvinnors aktiva eller passiva roller som aktörer under konflikt avgörande för hur inkluderande fredsavtalet sedan är för kvinnor och kvinnors problem? Denna jämförande analys undersöker frågeställningen utifrån både bakgrundsinformation och fredsavtal från konflikterna i Colombia och Kambodja. Teorin som används i uppsatsen är baserad på artikeln ”Towards Inclusive Peace: Analysing gender-sensitive peace agreements 2000–2016” skriven av Jaqui True och Yolande Riveros-Morale och hypotesen är att det finns en skillnad på hur inkluderande fredsavtalen är för kvinnor och kvinnors problem beroende på kvinnans roll i konflikten. Kvinnorna i Colombia hade en mycket mer aktiv roll än kvinnorna i Kambodja. Analysen påvisar att vår hypotes överensstämmer med verkligheten då vi utifrån fredsavtalen kunnat avgöra i vilken utsträckning kvinnor omnämns och deras problem behandlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)