Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. I resultatet framkommer att anpassningar som ansågs gynnande för barnen var: Stödfunktioner utifrån, tydlig och strukturerad vardag, närvaro och relationsskapande samt minska yttre stimuli. Det framkom även hur förskollärarens arbete med att barnen skulle nå läroplanens mål var: Genom ett inkluderande förhållningssätt utifrån barnens förutsättningar och behov, utgå från barnens individuella intresse samt stöd och extra arbete med vissa målområden. Resultaten har sedan analyserats genom tre specialpedagogiska perspektiv. Dilemmaperspektivet, Kategoriska perspektivet samt Relationella perspektivet. I analysdelen har olika dilemman beskrivits som kan påverka om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får optimala förutsättningar till lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)