Jämförelseanalys mellan konventionella och insektsbaserade djurfoder

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Amirkhon Martinz; Sergey Perelygin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Stora förändringarna sker inom den globala konsumentmarknaden gällande människors livsstil och matvanor framför allt i utvecklingsländerna. Detta sker till följd av en ökad världsbefolkning, urbanisering och växande privatekonomi. I samband med detta uppkommer även en större efterfrågan på animaliskt protein. Dessa förändringar kommer onekligen att åverka och sätta en allt högre press på de redan begränsade resurserna i dagens samhälle. Följaktligen så har alternativa foderkällor fått en större uppmärksamhet då dessa produktkanaler skulle kunna lösa många av dagens problem som de konventionella fodren står inför. Exempelvis kommer den påfrestningen som konventionella foderkällor redan har på jorden att öka i takt med den ökande efterfrågan för protein. Bland annat kommer vattenanvändningen att öka samt större utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som påverkar inte enbart den närliggande miljön utan hela planeten. Produktionskapaciteten på insektsbaserat produktionssystem är dock för tillfälligt mycket lägre än de konventionella. Denna studie ämnar sig åt att undersöka båda dessa foderkällor och deras nuvarande produktionssystem vilket man efter en jämförelse försöker göra en slutgiltig analys om huruvida det är möjligt för insektsbaserat foder att konkurrera med de konventionella fodren på en större skala inom den närmaste tiden. Detta skall uppnås genom att först utföra en litteraturstudie för att samla den nödvändiga informationen om områdena: alternativa foderkällor, konventionella foderkällor, matavfall, boskap och cirkulär ekonomi. Vidare kommer denna litteraturstudie att presenteras som sedan kommer att användas för att skapa en konceptualisering över alternativt djurfoder. Denna konceptualiseringen kommer tillåta bildningen av hypotetiska uppskalningar av alternativa djurfodrets produktion som sedan kommer att jämföras med den konventionella djurfodrets produktion. Utifrån denna jämförelse kommer sedan slutsatser att dras huruvida det är rimligt för alternativt djurfoder att med dagens produktion konkurrera med konventionella djurfoderkällor. Slutligen, kommer en slutdiskussion sammanfatta upptäckterna och besvara frågeställningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)