Att styra mot en hållbar e-handel : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag arbetar med hållbarhet i sin verksamhetsstyrning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Studien undersöker hur e-handelsföretag arbetar med hållbarhet i verksamhetsstyrningen för att balansera interna krav på lönsamhet med externa krav på hållbarhet. Hållbarhet är ett aktuellt ämne som uppmärksammas allt mer i samhället och allt större krav ställs på hållbart företagande. E-handeln är en snabbt växande bransch som ofta kritiseras för att vara ohållbar och dessutom en bransch som ställs inför paradoxala utmaningar till följd av konsumenternas ökade medvetenhet och krav på hållbarhet, samtidigt som interna krav på lönsamhet råder. Det skapas därmed en utmaning för e-handelsföretag att styra mot en hållbar e-handel. I studien konstateras att styrning av hållbarhet inom e-handel är komplext och att e-handelsföretagen befinner sig en utvecklingsfas av sitt hållbarhetsarbete. Det fastställs även att konsumenternas paradoxala krav är en utmaning att hantera, dock har e-handelsföretagen funnit ett sätta att bemöta de paradoxala kraven. Den största utmaningen med att styra mot en hållbar e-handel är däremot att integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen till följd av bristfälliga styrverktyg inom hållbarhet. Studien kommer fram till sex stycken viktiga faktorer för e-handelsföretag att beakta för att styra mot hållbarhet följt av en styrprocess i fem steg för att arbeta och styra mot en hållbar e-handel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)