En räntebärande e-krona : Makroekonomiska effekter på kort till lång sikt samt rollen som ett penningpolitiskt styrmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Sverige rör sig mot ett kontantlöst samhälle i en takt som uppmärksammas internationellt. Det svenska betalningsväsendet kan komma att genomgå omfattande strukturella förändringar inom snar framtid. En av dessa förändringar kan antas vara införandet av den digitala centralbanksvalutan (CBDC) e-kronan. Då språnget mot det kontantlösa samhället börjat uttrycka sig i resten av världen är olika länders centralbanker mitt uppe i att reda ut de makroekonomiska effekter som en CBDC medför. Då e-kronan är ett nytt fenomen existerar det inte någon omfattande empirisk forskning, utan förhållandesättet är fortfarande teoretiskt. Vi undersöker därför de makroekonomiska effekter som kan tänkas uppstå vid införandet av en räntebärande e-krona från kort till lång sikt, samt diskuterar möjligheten för att använda e-kronan som ett penningpolitiskt styrmedel. Vi finner utifrån en modifiering av IS-MP-PC-modellen att en räntebärande e-krona som sätts i enlighet med inflationsmålet har liknande makroekonomiska effekter som styrräntan har idag. Vidare utvidgar vi en överlappande generationsmodell och visar på en undanträngning av reala tillgångar på lång sikt vid höga räntenivåer på e-kronan relativt till räntan på reala tillgångar i ett intergenerationellt sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)