Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. Det här examensarbetets syfte är hur lärare som arbetat innan införandet av lärarlegitimationen 2011 ser på reformerna och ifall de tycker att reformerna har stärkt professionen eller inte. Frågeställningarna till det här examensarbetet är; 1. Hur uppfattar lärare lärarlegitimationens påverkan på lärarprofessionen? 2. Hur uppfattar lärare förstelärartjänsternas påverkan på lärarprofessionen? 3. Hur uppfattar lärare lärarlönelyftets påverkan på lärarprofessionen? För att ta reda på vad lärarna anser så har legitimerade lärare i Göteborg intervjuats med semi- strukturerade intervjuer. Intervjuerna har utgått från en och samma intervjuguide angående deras tankar och åsikter om lärarlegitimationen, förstelärartjänsten och lärarlönelyftet. Efter att ha analyserat intervjuerna är ett av resultaten att förstelärartjänsten inte har hjälpt till att stärka professionen enligt lärarna. Detta eftersom lärarna tycker att karriärtjänstreformen med för- stelärartjänsterna har delat upp lärarna i “bra” lärare och i “dåliga” lärare. Det är även få lärare som är positivt inställda till lärarlönelyftet utan tycker istället att det ska satsas på att höja alla lärares löner. Införandet av lärarlegitimationen är samtliga lärare positivt inställda till och tycker att det har hjälpt till att stärka lärarprofessionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)