"Termostat eller soptunna?" En fallstudie av ekonomistyrning i en icke-vinstmaximerande organisation

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Antonio De Los Angeles; Marisol Contreras; [2009-03-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Ekonomistyrning kan definieras som de medel som organisationen har tillhands för att planera, koordinera, kommunicera och utvärdera det arbete som syftar till att realiserade strategier som organisationen ställt upp för sin verksamhet. Då individens mål inte alltidstämmer överens med organisationens är det av betydelse att styrningen verkar för att förena dessa.Denna problematik är för den icke-vinstmaximerande organisationen, till skillnad från dessvinstdrivande like, ett relativt outforskat område. Då det existerar grundläggande skillnaderangående primära mål har de icke-vinstmaximerande organisationerna inte samma möjlighet attanvända sig utav resultatmåttet för att utvärdera sitt arbete. Istället är mål ofta uttryckta i kvalitativatermer, något som gör dem mer tvetydiga. Styrutmaningen blir således att lösa en situation där målär tvetydiga, vilket medför att det är svårt att veta vad som krävs för att realisera dem samt omverksamheten är på rätt väg. Intresset för detta ämnesområde grundar sig följaktligen i att det förden icke-vinstmaximerande organisationen inte finns några självklarheter vad det gällerekonomistyrning. Samtidigt befinner sig dessa organisationer i en slags gråzon, då de inte kanfungera exakt som en vinstdrivande organisation, medan utvecklingen går mot att de ickevinstmaximerandeorganisationerna styrningsmässigt inspireras allt mer av de vinstdrivandeorganisationerna.Syfte: Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur icke-vinstmaximerandeorganisationer, med hjälp av ekonomistyrning, reducerar målkonflikter.Metod: För att besvara syftet med uppsatsen har vi valt att genom en hypotetisk deduktiv ansatspröva fem hypoteser, som formulerats med den relevanta teorin som grund. Rent praktisktrealiserades detta genom genomförandet av en fallstudie av den icke-vinstmaximerandeorganisationen Universeum. Informationsinsamling har skett genom kvalitativ metod då detta gavmöjlighet till att tillgodogöra sig djupare kunskap om det studerade ämnet. Det empiriska materialethar insamlats genom kvalitativa intervjuer med tre intervjuobjekt, vars kunskap angående detstuderade ämnet ansågs vara ändamålsenlig.Slutsatser: Utifrån det empiriska materialet har vi kommit fram till slutsatsen att då Universeumbestår av avdelningar med enskilda behov, kan dessa liknas vid aktiviteter inom organisationen.Vilket för oss vidare till resonemanget att Universeum liknar en vinstdrivande organisation i störreutsträckning än vad vi från första början antog. Ytterligare en slutsats är att det inom ramen för denbefintliga styrning finns utrymme för att, genom kultur- och personalstyrning, på ett effektivare sättkunna undvika potentiella målkonflikter på Universeum. Det handlar om hur den befintliga kulturenkan samordnas och kommuniceras på ett bättre sätt.Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att vid ett senare tillfälle undersöka vadaffärsplanen som presenteras under våren 2009 har fått för styreffekter. Ytterligare vore det möjligtatt göra en jämförande studie med organisationer som befinner sig i liknande branscher, eller är avliknande karaktär, men är vinstdrivande. Exempel på detta vore andra science centers eller andraorganisationer inom upplevelsebranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)