Pedagogers tal om flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling i förskolan : En kvalitativ diskursanalytisk studie om hur nio pedagoger talar om hur de arbetar strategiskt med flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur nio pedagoger talar om hur de arbetar strategiskt med flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling i förskolan. Syftet är även att få syn på vilka underförstådda eller förgivettagna diskurser som synliggörs i deras tal. Vi kommer att undersöka vilka arbetssätt som synliggörs i pedagogers tal om flerspråkiga barns språkutveckling samt vilka uppfattningar som framkommer utifrån pedagogers tal om flerspråkiga barns språkutveckling. Insamlat material består av nio semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för vår studie. Studien är en kvalitativ diskursanalytisk studie där vi analyserar information i form av ord och text. Vidare har vi identifierat olika teman i texterna som relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar på att, språkstimulerande miljöer, samverkan med vårdnadshavare och resurser är teman som synliggörs ofta i pedagogers tal i relation till flerspråkighet. Resultatet har visat på att pedagogerna talar om att de förespråkar antingen det svenska språket, barnens modersmål eller barnens alla andra språk i olika situationer. Ett gemensamt språk verkar vara en förutsättning för att barnen ska delta i olika aktiviteter. Resultatet visar även på att uppfattningar som ofta synliggörs i pedagogers tal om flerspråkighet är, tillåtande miljöer där barnens språk ses som kompetenser som bör ta plats i förskolans verksamhet. Resultatet har dessutom visat på att pedagogerna framhåller att det kan vara synnerligen svårt med samverkan med flerspråkiga barns vårdnadshavare och särskilt med nyanlända vårdnadshavare, då det sällan finns ett övergripande gemensamt språk, på sätt att alla ska kunna förstå varandra. Pedagogerna uttrycker att tydlighet, kommunikation och hjälp från vårdnadshavare att översätta språk är betydelsebärande för flerspråkiga barns språkutveckling. Slutligen visar resultatet även på att pedagoger uttrycker att det är synnerligen ändamålsenligt att arbeta med digitala verktyg, såsom Polyglutt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)