Fastighetsmäklarens felhantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Fastighetsmäklarens felhantering Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Fröberg & Ramazan Ra Be Handledare: Akmal Hyder Datum: 2022 – Juni  Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur enskilda fastighetsmäklare arbetar med service recovery för att åtgärda tjänstemisslyckande, service failure, som uppstår. Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod med ett induktivt förhållningssätt. Studiens data har samlats in via semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes åtta intervjuer med fastighetsmäklare. Resultat och slutsats: Studien visar att fastighetsmäklare har en gemensam uppfattning om att när missnöje uppstår är det viktig att ta reda på orsaken till problemet samt lösa det så snabbt som möjligt. Fastighetsmäklarens viktigaste verktyg är kommunikation, i from av, informationsutbyte, tydlighet samt god återkoppling. Åtgärdens snabbhet och initiering är de två viktigaste service recovery åtgärderna för en fastighetsmäklare.  Examensarbetets bidrag: Studien kan nyttjas praktiskt av enskilda fastighetsmäklare som vill jämföra sitt arbetssätt mot andra fastighetsmäklare. På en operativ nivå uppmanar studien till att se över om det finns oönskade arbetssätt hos fastighetsmäklare påmäklarbyrån. Teoretiskt bidrar studien med en beskrivning av fastighetsmäklarensfelhantering samt poängterar de viktigaste service recovery åtgärderna för en fastighetsmäklare. Förslag till vidare forskning: Ett förslag till vidare forskning är att studera hur service recovery hanteras av fastighetsmäklare utifrån kundens perspektiv. Detta är för att belysa kundens version av hur missnöje hanteras. Nyckelord: Service Recovery, Service Failure, Recovery Attributes, Word of Mouth, elektroniskt Word of Mouth

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)