Är det insidan som räknas? - En studie om insynshandeln på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Är det insidan som räknas? En studie om insynshandel på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ellinor Atterling, Elisabeth Ekstedt, Alice Olofsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Insynshandel, abnorm avkastning, eventstudie, befattning, regressionsanalys Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om abnorm avkastning förekommer vid insynshandel och om det råder någon signifikant skillnad mellan ledningens och styrelsens abnorma avkastning. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar den abnorma avkastningen. Metod: Med hjälp av kvantitativ sekundärdata från Finansinspektionen och Thomson Reuters Datastream har en eventstudie gjorts, och med hjälp av marknadsmodellen har den abnorma avkastningen beräknats. För att kontrollera att resultatet är statistiskt säkerställt har t-test utförts. En regressionsanalys har även utförts för att kunna testa vilka variabler som förklarar den abnorma avkastningen. Teoretiska perspektiv: Effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signaleringshypotesen. Resultat: Studien fastslog att personer i ledande ställning kan generera abnorm avkastning och att styrelsen genererar en högre abnorm avkastning än vad ledningen gör. Regressionsanalysen visade att variablerna marknadsvärde och utgivare av en transaktion med statistisk signifikans förklarar den abnorma avkastningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)