Preoxygenering inför generell anestesi- En observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Lena Teiler; Eva-karin Andersson; [2015-08-04]

Nyckelord: Preoxygenation; atelectatis; difficult airway;

Sammanfattning: Preoxygenering är en teknik där patienten ges syrgas via andningsmask före anestesiinduktion för att förlänga den möjliga apnétiden utan att patienten drabbas av hypoxi. Det finns studier som visar att värdena för preoxygenering i den kliniska verksamheten ofta inte når upp till de ≥ 90 % EtO2 som bör eftersträvas. Syfte: Att beskriva hur anestesisjuksköterskan utför preoxygenering inför anestesiinduktion hos patienter över 18 år vid elektiv kirurgi. Metod: Undersökningen utfördes som en strukturell icke-deltagande observationsstudie med kvantitativ ansats. Sammanlagt ingår 30 observationer i studien. Resultat: I 90 % av induktionerna gavs preoxygenering med 100 % FiO2 och ett färskgasflöde på åtta liter per minut. Flertalet preoxygeneringar varade i tre till fem minuter. Vid många av de observerade induktionerna hölls andningsmasken inte tätt under preoxygeneringen. Vid 90 % av induktionerna låg patienten på rygg i planläge. Slutsats: Preoxygenering gavs vid samtliga av de observerade induktionerna. Information om preoxygenering gavs till 87 % av patienterna och 77 % av patienterna fick information om andningsteknik. Vid de flesta av induktionerna gavs preoxygenering med 100 % syrgas och ett färskgasflöde på åtta liter per minut. Tidsmässigt utfördes flertalet av preoxygeneringarna enligt praxis för långsam preoxygenering. Vid många av de observerade induktionerna hölls andningsmasken inte tätt eller delvis otätt under preoxygeneringen. Ryggläge var den vanligaste positionen för patienten under preoxygeneringen. Preoxygenation before general anesthesia – an observational studyBackground: Preoxygenation is a technique where oxygene is supplied via a face mask before induction of anesthesia in order to prolong the safe period of apnea to prevent hypoxia in patients. Studies have shown that preoxygenation in clinical practice does not always reach the target value of EtO2 ≥ 90%. Aim: To describe how nurse anesthetists perform preoxygenation in clinical practice before induction of anesthesia in patients aged 18 or older in elective surgical procedures. Method: The study was conducted as a quantitative structured observational study. In total 30 observations are included in the study. Results: 90% of all inductions were conducted with FiO2 100% and a fresh gas flow of eight litres per minute. Most of the preoxygenations lasted three to five minutes. In many of the observed inductions a tightly held face mask was not always achieved during the preoxygenation. The patient was placed in the supine postion in 90% of the inductions. Conclusion: Preoxygenation was conducted at all observed inductions. Information on preoxygenation was given to 87% of the patients and 77% of the patients were given orders about breathing technique. Most inductions were conducted with FiO2 100% and a fresh gas flow of eight litres per minute. The length of time for the observed preoxygenations were in most cases consistent with the technique for slow preoxygenation. In many of the observed inductions a tightly held face mask was not always achieved during the preoxygenation. The supine position was the most common position.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)