Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. Seminariedatum: 14 januari 2021 Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 högskolepoäng) Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander Handledare: Hans Landström Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. Detta har i sin tur lett till att artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller har beskrivits utifrån valda teorier. Metod: Studien har genomförts på ett abduktivt forskningssätt där data samlats in genom intervjuer. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av teorier som beskriver entreprenöriellt beteende och affärsmodeller. Empiri: Datan som samlats in via samtal med intervjuobjekten har sammanfattats och presenterats baserat på transkriberingar av intervjuerna. Det empiriska materialet har delats in i entreprenöriella beteenden och artisters arbete med affärsmodeller utifrån de valda teorierna. Materialet har grundats utifrån erfarenheter som intervjuobjekten uttryckte under intervjuerna angående entreprenöriellt arbete inom musikindustrin. Resultat: Resultatet i denna studie indikerar att entreprenöriellt beteende varierar mellan artister och att det i stor grad påverkar deras entreprenöriella arbete. Studien visar på att affärsmodeller anpassas efter varje artists unika förutsättningar och ambitioner. Det visas även att artisternas beteende har stor påverkan på hur deras affärsmodell utformas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)