När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. Modellen harsynliggjort vad som skett i beslutsprocessen och hur väl medborgarna och andraaktörer har fått delta i processen kring Västlänken. Teorin om särkoppling avMeyer och Rowan (1977) utgör ett ytterligare analytiskt verktyg för att belysahur relationen mellan prat, beslut och handling faktiskt ter sig i beslutsprocessen.Metod: Studien är kvalitativ i sin karaktär och bygger på offentliga dokument ochsemistrukturerade intervjuer. En innehållsanalys av dokument valdes för attförklara kontexten av hur beslutsunderlagen gällande projektet Västlänken hartillämpats och på vilka grunder besluten har fattats. Dokumenten bidrar med enpresentation av fakta. Denna analys kompletteras med semistruktureradeintervjuer med förtroendevalda politiker, kommunfullmäktige och tjänstemäninom Göteborg stad. Detta för att illustrera respondenternas uppfattningar samtupplevelser av de aspekter som inte framkommit i dokumenten.Resultat: Resultatet visade att Västlänken beskrevs som den lösning som gav störstsamhällsekonomisk nytta samtidigt som målsättningen om en järnvägstunnelbetraktas utgöra ett motiv för beslutet. Vidare synliggjordes att hurmedborgardialogen tillgodoses i beslutsprocessen har betydelse för i vilken gradsamhället accepterar eller gör motstånd till en förändring. Studien identifieradefrämst två anledningar till det rådande motståndet. Den ena innebär att motivenbakom projektet inte har förmedlats till allmänheten. Den andra anledningenvisar att det upplevda motståndet är starkt förknippat med särkoppling av vadsom förmedlas och vad som görs i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)